Company Analyst Company Analyst
HSBC Junjie Huang NOMURA Jialin Zhang
Ping An Jin Ye