Analyst Coverage
Company Company
HSBC Junjie Huang Nomura Jialin Zhang
Ping An Jin Ye CICC Ziyu He
Company
HSBC Junjie Huang
Nomura Jialin Zhang
Ping An Jin Ye
CICC Ziyu He